H.O.G. Online privacy-verklaring / disclaimer

Persoonlijke privacy en informatiebeveiliging zijn een gemeenschappelijke zorg voor de H.O.G.®, zijn leden en de bezoekers van deze website. Deze verklaring beschrijft het internetbeleid en de maatregelen voor de beveiliging van persoonlijke privacy en informatie van de H.O.G.®.

Het World Port Chapter verzamelt en bewaart de volgende informatie over je als je de World Port Chapter website bezoekt: naam van het domein dat je toegang geeft tot het internet (bijvoorbeeld hetnet.nl of skynet.be als je verbinding krijgt via die providers); de datum en de tijd waarop je de website bezoekt; en het internetadres van de website waarop je onze website hebt geopend. Het Chapter gebruikt deze informatie om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site bij te houden. Daardoor kan de H.O.G. de website beter afstemmen op de leden en de prospectieve leden.

De H.O.G. zal geen identificeerbare informatie over je verwerven als je onze website bezoekt, tenzij je ervoor kiest om die informatie te verstrekken. Als je beslist om informatie over je e-mailadres, je registratie of andere persoonlijke informatie via het internet te verzenden, dan doe je dit uit vrije wil.

Het World Port Chapter zal geen persoonlijke informatie die het in bezit heeft bekendmaken, tenzij in de volgende gevallen:

 • Op jouw verzoek, dat mondeling, schriftelijk, telefonisch, elektronisch of op een andere door ons erkende manier kan gebeuren;
 • Om de H.O.G. te helpen bij het evalueren van de programma’s en het continu verbeteren van de kwaliteit van jouw ervaringen on line en als lid;
 • Wanneer bekendmaking door de wet wordt vereist, zoals in het geval van een gerechtelijk bevel, dagvaarding, rechtszaak of overheidsonderzoek, of om onze rechten te beschermen en af te dwingen;
 • Aan bedrijven die diensten verlenen aan de H.O.G.® in verband met je lidmaatschap, zoals firma’s en bureaus voor dataverwerking of de verwerking van financiële transacties;
 • Aan zusterbedrijven van Harley-Davidson® of zorgvuldig geselecteerde derde partijen voor hun eigen gebruik om producten en diensten of andere mogelijkheden te leveren aan jou, tenzij je ons schriftelijk te kennen hebt gegeven om dat niet te doen; en
 • In verband met een kwaliteitsbeoordeling (due diligence) of financiële controle (audit) van de Harley-Davidson Company.

Door je gebruik van en verbinding met onze website geef je aan dat je deze privacyverklaring begrijpt en onderschrijft. Als je om welke redenen dan ook vermoedt dat de informatie over je persoon of over je lidmaatschap van de H.O.G. niet correct is of als je om een of andere reden denkt dat de H.O.G. deze privacy principes niet heeft nageleefd, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen via de H.O.G. Klantenservice.

Algemeen

Identiteit

De verantwoordelijke voor deze internetsite en applicaties is de World Port Chapter (WPC).

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Door deze internetsite en applicaties (hierna kortweg: de website) van WPC te benaderen en/of de op of via de website/applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen

De WPC behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen, het is mede hierdoor verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

Disclaimer

De WPC heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de website/applicatie samengesteld. Alhoewel de WPC daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website/applicatie aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website/applicatie, zijn voor eigen rekening en risico.

WPC is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website/applicatie, zoals deelname aan een forum, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. De WPC is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de website/applicatie te verwijderen. Het aanbieden op de website/applicatie van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat de WPC de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

De WPC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website/applicatie of de (on)bereikbaarheid van de website/applicatie, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website/applicatie gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website/applicatie wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website/applicatie, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij de WPC of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de website/applicatie slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de WPC is verkregen.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website/applicatie aan de WPC naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart de WPC voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De gebruiker verleent de WPC door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: lineair of on demand en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv´s, pc´s, handhelds, telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele) communicatienetwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de website/applicatie en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Technische Voorwaarden

De website/applicatie is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website/applicatie op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de WPC content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen alleen worden vertoond via een link naar een pagina of een embedded player. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van de WPC ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Privacyverklaring

Doeleinden

Voor het ontvangen van WPC Nieuwsbrieven en voor het participeren in sommige onderdelen van de website/applicatie is de registratie van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over events. Uw niet openbare gegevens worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Toestemming

Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door de WPC. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of voogd.

Beveiliging

Uw gegevens die u via de website/applicatie hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Rechten

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan WPC te richten secretary@worldportchapter.nl. De WPC zal u dan spoedig een overzicht verstrekken van uw bij de WPC aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kunt u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan WPC te melden. WPC zal in uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij WPC hiertoe niet in staat is. In dat geval zal WPC uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

Verdere gegevensverwerking

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website/applicatie. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website/applicatie zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Cookies

Cookiewet

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website/applicatie wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website/applicaties van de WPC maken gebruik van cookies.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies gebruikt de WPC?

De website/applicaties van de WPC maken gebruik van cookies. Dit zijn:

 1. Functionele cookies
  Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 2. Cookies van externe partijen
  Op de site maken we gebruik van Facebook, Youtube, Hyves, Twitter, widgets en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video’s en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze sites te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

Hoe kan ik cookies uitzetten?

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

N.B. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde inhoud en/of een of meer functionaliteiten op de website/applicatie niet meer beschikbaar zijn.

Forumvoorwaarden

In aanvulling op de hiervoor weergegeven Algemene Voorwaarden, gelden voor deelnemers aan discussiefora en andere vergelijkbare (delen) van de website/applicatie daarnaast de volgende voorwaarden:

 • Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van de WPC, te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
 • Het gebruik van aanstootgevende inlognamen en/of handtekeningen is niet toegestaan.
 • Berichten die, naar interpretatie van de WPC, niet in overeenstemming zijn met de forumvoorwaarden, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden.
 • Gebruikers die zich niet aan de forumvoorwaarden houden kunnen van het forum verwijderd worden.
 • Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum, dienen via persoonlijke correspondentie aan de WPC te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.
 • Over de forumvoorwaarden kan niet met de WPC worden gecorrespondeerd